Visie, missie en motto van SO Thriantaschool

Visie

In de visie van ons onderwijs kijken we vooral naar de mogelijkheden van de leerling. Vanuit deze visie heeft onze school passende verwachtingen van de leerlingen en zien we het als onze taak om leerlingen naar een zelfstandig en zinvol leven toe te leiden. Voor elke leerling stellen we ambitieuze doelen. We gaan uit van de maximale mogelijkheden van een leerling; opbrengstgericht werken in de breedste zin van het woord.

Missie

De missie van de Thriantaschool is het vergroten van de autonomie van leerlingen en het geven van zoveel mogelijk verantwoordelijkheid. Wij doen dit door de leerlingen handvatten te geven om te leren eigen initiatief te nemen, Dankzij deze handvatten kunnen zij hun leven lang blijven leren. Dit doen wij middels het Eigen Initiatief Model, waarin we de leerlingen denkstrategieën aanleren, die hen in staat stelt het geleerde ook in andere situaties toe te passen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid binnen de samenlevingsverbanden van het wonen, werken, leren, vrije tijd en burgerschap vergroot. De school wil deze missie realiseren door actief samen te werken met vertegenwoordigers uit de samenlevingsverbanden van onze leerlingen. We vinden dat deze missie vanuit de organisatie en zijn medewerkers gestalte moet krijgen. Dit betekent dat we een lerende organisatie willen zijn, waar verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen en waarbij de competenties van teamleden zoveel mogelijk worden benut.
 

Ons motto is: “De kracht van speciaal"

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden