Zorg voor leerlingen

De belangrijkste zorg vindt in de groep zelf plaats en behoort tot de taak van de groepsleerkracht met ondersteuning van een onderwijsassistent. Indien blijkt dat extra zorg noodzakelijk is komt de interne begeleider in beeld. De school heeft een Interne Begeleider in dienst, zij is vrijgesteld van lesgevende taken. Samen met de IB-er bepaalt de groepsleerkracht de verdere aanpak voor het desbetreffende kind en zal dit met de ouders besproken worden. De ouders houden we regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Mocht dit nog niet het gewenste effect hebben dan kan de orthopedagoog, die ook in dienst is van de school, worden geraadpleegd.


Interne begeleiding en extra ondersteuning

De interne begeleider biedt ondersteuning voor de leerkrachten. Het kan voorkomen dat alle extra hulp en aandacht toch niet tot het gewenste resultaat leidt. Dan kan het noodzakelijk zijn om verdere stappen te ondernemen. Op school kan evt. extra ondersteuning plaatsvinden door de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring midden of hoog. Hiervoor moet een indicatie worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband 22-02. Dit gaan altijd in overleg met de ouders.

Ontwikkelingsperspectief

De orthopedagoog schrijft het start-OPP van een leerling, op basis van dossiergegevens. Binnen vijf weken wordt het OPP besproken door de orthopedagoog met de leerkracht, om mogelijk aanvullingen/wijzigingen toe te voegen. Daarna word het OPP besproken in de CvB en moeten de leden van de CvB aangeven of ze akkoord zijn met het ontwikkelingsplan voor de leerling.

Leerlingvolgsysteem

Uw kind wordt gevolgd met behulp van het administratie-programma van ParnasSys. Hierin zijn de CED leerlijnen van het speciaal onderwijs gekoppeld aan het Landelijke doelgroepenmodel. Dit programma geeft een goed overzicht en beeld aan welke doelen hij of zij kan gaan werken. De inhoud wordt op de oudergesprekken met u gedeeld.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We volgen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarbij gebruiken we de Schaal voor Emotionele ontwikkeling (SEO) en ZIEN!. Hier komen ontwikkelpunten uit naar voren op school-, groepsniveau en individueel niveau. Schoolmaatschappelijk Werk De schoolmaatschappelijk werkster maakt deel uit van de Commissie voor de begeleiding. Zij kan worden ingezet wanneer er problemen met de leerling of problemen in het gezin zijn. We proberen problemen van leerlingen vroegtijdig te onderkennen, de schoolmaatschappelijk werkster kan ondersteunen om dit op te lossen.

Jeugdgezondheidszorg

Uw kind is tot zijn 4e jaar regelmatig op het consultatiebureau van Icare geweest. Deze zorg wordt voortgezet door de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Uw kind wordt meestal bij de start van de schoolloopbaan opgeroepen en nog een keer in het midden van de schoolloopbaan. U krijgt hiervoor vanzelf een uitnodiging. Verslaglegging van de schoolloopbaan Van elke leerling houden we een dossier bij. Daarin zijn gegevens opgenomen over: het gezin, leerlingenbesprekingen, onderzoeken, ontwikkelingsperspectieven en toetsgegevens.
Het dossier wordt zorgvuldig achter slot en grendel bewaard, dit i.v.m. de privacywetgeving.

Uitstroom leerlingen voortgezet onderwijs

In enkele gevallen wordt het advies gegeven om te kijken naar een andere vorm van onderwijs. Als ouders hiermee instemmen, moet door de ouders een verzoek tot plaatsing op een andere school ingediend worden bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). Als de commissie het verzoek goedkeurt, kan tot overplaatsing worden overgegaan.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden