MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een medezeggenschapsraad? Iedere school wordt vanuit de overheid verplicht om een medezeggenschapsraad in te richten. Een aantal taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn in de wet vastgesteld. Zo beslist de MR mee over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. In de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn deze wettelijke verantwoordelijkheden van de ouders en leerkrachten verder uitgebreid. Het is nog belangrijker dat leerkrachten en ouders in de MR meepraten over alle zaken die betrekking hebben op de school.

Alle scholen mogen zelf weten hoe zij het onderwijs inrichten. De wettelijke regels van de medezeggenschap bemoeien zich niet met de dagelijkse uitvoering, maar als het over het beleid van de school gaat, heeft de MR wel een belangrijke stem. Bijvoorbeeld een MR kiest geen rekenmethode, ook bemoeit de MR zich niet met de overgang van leerlingen naar een volgende groep. Alle onderwerpen waar de MR wel over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school bijvoorbeeld extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar wel ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel. Allebei punten waar de MR volop over meepraat.

Het reilen en zeilen in de Medezeggenschapsraad

Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn de directie van de school én het bestuur van de gemeente Emmen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Om de 8 weken vergadert de MR (m.u.v. vakantieperiode) wat inhoudt dat er ca. 5 bijeenkomsten per schooljaar zijn. Van de MR-leden wordt verwacht dat de stukken die behandeld worden in de MR vergadering van te voren gelezen zijn. De maandelijkse MR vergaderingen zijn openbaar. 

Wat kan de MR voor u doen?

De MR vindt het belangrijk om open met alle betrokkenen te communiceren om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de kinderen en dus ook op de school. De MR wil hier graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle zaken. Als ouder of leerkracht kunt u altijd bij de MR terecht.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden